Raporti tremujor për inspektimin e realizuar për periudhën prill – qershor 2021

Sektori për inspektim në mbrojtje në përputhje me nenin 166-d të Ligjit për Mbrojtje (“Gazeta zyrtare e RM” Nr. 42/01; 05/03; 58/06; 110/08; 51/11; 151/11; 185? 11; 215? 15 dhe 42/20) është i detyruar të përgatisë dhe t’i paraqesë Ministrit të Mbrojtjes një raport tremujor për botim në faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes.
Në këtë periudhë tremujore, Sektori për Inspektim në Mbrojtje inspektoi dhe kontrolloi zbatimin e rregulloreve në katër njësi organizative të Ministrisë së Mbrojtjes dhe gjashtë njësi komanduese të Armatës:
– Sektori për Burime Njerëzore;
– Sektori për Financa;
– Sektori për Logjistikë;
– Sektori – Shërbimi për Siguri Ushtarake dhe Zbulim;;
– Shtabi i Përgjithshëm i Armatës;
– Komanda për Operacione;
– Forca Ajrore VING;
– Brigada e 1-rë Kënbësorike;
– Komanda për Trajnim dhe Doktrina;
– Baza logjistike.

Други вести
Skip to content