Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на…

Решение за измена на решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна…

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на…

Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната…

КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна…

Врз основа на член 21 став 1 од Законот за Воената академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/2009), Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје објавува К О Н К У Р С за…

КОНКУРС за запишување на кандидати со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за…

СТАНЕТЕ ОФИЦЕРИ ВО АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА! Ги повикуваме сите млади на возраст до 28 години, со завршен прв циклус на студии по: машинство, електротехника, компјутерска техника и…

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на цивилен персонал на служба во Армијата на Република Северна Македонија

Врз основа на член 38 и член 39 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/10, 23/11, 47/11, 148/11, 55/12, 29/14, 33/15, 193/15, 71/16 и…
Skip to content