Главен и одговорен уредник
д-р Жанет Ристоска

Редакција
Умит Реџепи – ликовно-графички и технички уредник
Кристина Илиевска – новинар, фотографии
Ксенија Митева-Котеска – лектор

Адреса на редакцијата
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА – Магазин „ШТИТ“
ул. „Орце Николов бр.116, 1000 Скопје

Контакт:
Телефони: 02/312-82-76
02/311-35-27
www.morm.gov.mk

Издавачки совет на списанието „Штит“

Претседател на Издавачкиот совет,
полковник Иван Атанасоски,
раководител на Секторот за комуникации, аналитика и оперативна поддршка;

Заменик-претседател на Издавачкиот совет,
д-р Тони Петрески,
раководител на Секторот за цивилно-воена соработка;

Членови на Издавачкиот совет:

Лидија Јанчовска Христова, посебен советник за односи со јавноста;
Соња Крамарска, посебен советник за односи со јавноста;
Афрдита Волина, раководител на Сектор за човечки ресурси;
потполковник Тони Јаневски, началник на Канцеларијата на односи со јавноста во Генералштабот на Армијата;
потполковник Лилјана Петреска, офицер за морал во Одделение за квалитет на живеење и морал во Секцијата за персонал;
Потполковник Виолета Костадинова, заменик на началникот за цивилно-воена соработка во ГШ на Армијата (заменик-член);
Билјана Иванова, раководител на Одделението за издавачка дејност и продукција;
д-р Жанет Ристоска, главен и одговорен уредник на „Штит“.

Skip to content