Информација за користење на автокамповите во Охрид и Стар Дојран

Сектор за услуги, туризам, возен парк, одржување и обезбедување ги известува сите заинтересирани вработени во Министерството за одбрана, ГШ на Армијата на Република Северна Македонија дека летната туристичка сезона 2021 година во А.К. „Васко Карангелески“ Св.Наум, Охрид и А.К.„Дојран“ Стар Дојран започнува од 10.07.2021 година. Барање за сместување во наведените објекти се доставуваат до СУТВПОиО, Одделение за услуги и туризам, Дом на Армијата Скопје. По применото барање, телефонски ќе бидете известени 7 дена пред почетокот на смената.

Смени за сместување во автокамповите се:

Ред. бр.ЗАПОЧНУВАЊЕ НА СМЕНАТАЗАВРШУВАЊЕ НА СМЕНАТАБРОЈ НА НОЌЕВАЊА
1.11.07.2021 година20.07.2021 година9
2.21.07.2021 година30.07.2021 година9
3.01.08.2021 година10.08.2021 година9
4.11.08.2021 година20.08.2021 година9
5.21.08.202 година30.08.2021 година9

 

Лице за контакт за поднесување на барањата за во А.К. „Васко Карангелески“ Св.Наум е Весна Пушкоска  Танеска тел.071/339-430, а за во А.К.„Дојран“ Стар Дојран е Гоце Дојошевски 070/403-366.

Барање – преземи

Ценовик за летна туристичка сезона 2021

 

Други вести
Skip to content