Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2019 година

Во периодот октомври – декември 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ
1. Редовен инспекциски надзор – Баталјон за специјални намени – 07.10. – 10.10.2019 год.
2. Редовен инспекциски надзор – Втор логистички баталјон – 21.10. – 25.10.2019 год.
3. Редовен инспекциски надзор – КОД – 04.11. – 07.11.2019 год.
4. Редовен инспекциски надзор – Сектор за недвижности – 13.11. – 29.11.2019 год.

Б) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на цивилната одбрана
1. Редовен инспекциски надзор – А.Д. За поштенски сообраќај – Пошта на Северна Македонија – 30.10.2019 година

Skip to content