Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период април – јуни 2020 година

Во горенаведениот период не е реализиран инспекциски надзор

Skip to content