Извештај за реализираните инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2017 година

Во периодот Октомври – Декември 2017 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

A) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ

1. 3.лб/брЛП -16.10 до 20.10.2017 година.
2. пСО-20.11.2017-24.11.2017 година.

Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана

1. Единица за локална самоуправа -Берово – 15.11.2017 год.
2.Единица за локална самоуправа – Пехчево – 16.11.2017 год.
3. Единица за локална самоуправа – Зрновци – 22.11.2017 год.

B) Вонреден инспекциски надзор
Министерство за одбрана – Сектор за правни работи
Остварување на права на персоналот на одбраната – 06.12.2017година.

Skip to content