Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период април – јуни 2019 година

Во периодот април – јуни 2019 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на АРМ
1. Редовен инспекциски надзор – Инженериски баталјон 1.мпбр/ЗОК – 22.04 – 25.04.2019 год.
2.Редовен инспекциски надзор – 1.мпб – 13,05 – 17.05.2019 год.
3.Вонреден инспекциски надзор во складовите за МиМЕС на АРМ –.06.05. – 31.05.2019год.
4.Редовен инспекциски надзор–Сквадрон за транспортни хеликоптери/вбр –03.06.2019год

Б) Инспекциски надзори – Одделение за инспекција на цивилната одбрана
1.Редовен инспекциски надзор –Единица за локална самоуправа Македонска Каменица – 23.04.2019 година
2. Редовен инспекциски надзор- Единица за локална самоуправа – Делчево – 24.04.2019 година
3. Редовен инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа – Дебарца –28.05.2019година
4. Редовен инспекциски надзор – Единица за локална самоуправа – Охрид – 29.05.2019година
5. Учество во координиран инспекциски надзор во општина Сопиште и М.В Рудине , К.О Света петка, во рамките на ЈПУЗПП Јасен – 09.05.2019 година.
6. Контролен инспекциски надзор – Единици за локална самоуправа – Дебар – 06.06.2019година.

Skip to content