Извештај за реализираниот инспекциски надзор од страна на Секторот за инспекција во одбраната за период октомври – декември 2018 година

Во периодот Октомври – Декември 2018 година, реализирани се следниве инспекциски надзори:

А) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на АРМ

1.  Ренџерски баталјон – 24.10.2018 – 31.10.2018
2. КОД – Центар за странски јазици – 13.11.2018 – 15.11.2018
3. Здружена оперативна команда – 26.11.2018 – 30.11.2018

Б) Редовен инспекциски надзор – Одделение за инспекција на цивилната одбрана
1. Сектор – К4 –  19.11.2018 – 23.11.2018

Skip to content